+/-

АОРТА АбОРТА

АС пАС ? 

АТОМ кАТОМ ?

аРЕШТИ РЕШТИ

бЛАЗНІ ЛАЗНІ

БОЖІ БОмЖІ

ВАДИ ВлАДИ

вАРЕНА АРЕНА

ВІДДАНА ВІДДАвНА ?

ВІЧнЕ ВІЧЕ

ГАСЛО зГАСЛО ? 

гУЧНІ УЧНІ

ДАвНІ ДАНІ

ДАЛЬНЯ їДАЛЬНЯ

ДАМА аДАМА

ДВА ДиВА

ДУеЛЬ ДУЛЬ

ДуЛЯ ДЛЯ

еГІДА ГІДА

жВАВА ВАВА

" ЗАЖДИ " ЗАвЖДИ ? 

ЗАйМАЛО ЗАМАЛО ? 

ЗаРАДИ ЗРАДИ

ЗБОЇ ЗБрОЇ

ЗВІТИ ЗВІдТИ

зУХВАЛА УХВАЛА

ЛІРИКА кЛІРИКА

лЮД ЮД

мАЛЕ , АЛЕ ?

МАНЕРА МАНЕвРА

мОРДИ ОРДИ

МУКИ МУрКИ

МУРАл МУРА ? 

НІМЕ аНІМЕ 

ПАЙКА сПАЙКА ?

ПАНіКА ПАНКА

ПаУЗУ ПУЗУ

ПІРАТИ ! ПІРнАТИ ?

ПЛАНкА ПЛАНА

ПОЛО ПОїЛО ? 

ПОПИТ ПОПИТи

ПОРОХУ ПОтРОХУ ? 

ПРИМхИ ПРИМИ

ПРОСИТИ ПРОСтИТИ

ПУДИ ПУДрИ

РЕШТКИ РЕШіТКИ

РІШИТИ гРІШИТИ

рОМАНА ОМАНА ?

СІК СтІК ?

сКОРЕНІ КОРЕНІ

СТОвП . СТОП ?

ТАвРО ТАРО

УЗИ мУЗИ

чОГО " ОГО ! "

ШКАЛА ШКвАЛА

ШТОРм ШТОР


---


АРЕШТ І : нАРЕШТІ

А ТУТ бАТУТ ? 

БАР : Є БАР'Єр ?

ВОЇНІВ ВОЇ , гНІВ ? 

ДІї , ВЧИНКИ ДІВЧИНКИ

ДОВІРА ДО зВІРА

ЗА ДОБУ ЗАДОвБУ 

зНАТИ НА " ТИ "

КРАй ПЛЯМИ КРАПЛЯМИ

МЕЖУЮТЬ - МЕд ЖУЮТЬ ? 

НАВІТ НА сВІТ

НАПАД НА сПАД ? 

ПО ВІНЦЯ ПОВІНь ЦЯ ?

ПрОСТО ПО СТО

ОКО ЛИНЕ сОКОЛИНЕ

ТИХО : " ТИ ХтО ? "


---


ЗАЛЕЖаНІ зАЛЕЖНІ : АЛЕ Ж НІ ?


-------


вОвЧІ ОЧІ

ЗАкЛИк ЗАЛИ

ПОГАНО ПрОГрАНО ?

ТИЛИ сТИсЛИ ? 


_______


+/- ( 50/50 )


_______жУРА / УРА

кЛЯП / ЛЯП

ПОБОрЮСЯ / ПОБОЮСЯ

ПРОТОПАТИ / ПРОТОПтАТИ


---


ЧАРкИ ЧАРИ / ЧвАРИ


---


ВеСЕЛИТИСЯ / НЕ СУДИЛОСЯ БАБЦІ З БАЙКИ КРИЛОВА НАПРИКІНЦІ ЛІТА / ВСЕЛИТИСЯ

ВиТРАЧЕНИЙ / ЧАС / ВТРАЧЕНИЙ

вТЕЧА / , З ЯКОЮ МАВ СПРАВУ " ТИТАНІК " / ТЕЧА

В'ЯзНЕ / В БОЛОТІ ЛІЛІЯ НЕ / В'ЯНЕ

ГАСАТИ / НЕБЕСНОМУ ТІЛУ ЩЕ ДОВГО / зГАСАТИ

ДАРИ / ДОЛІ / уДАРИ

ДОКОНАЛА / РОБОТА / ДОсКОНАЛА

ЗАкРИТА / СКРИНЯ ЗІ СКАРБАМИ , ЯК ПРАВИЛО , НАДІЙНО / ЗАРИТА

зРАДНИК / ДЕРЖАВНИЙ / РАДНИК

зРУЧНА / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АЖ ЗАНАДТО / РУЧНА

ІКРУ / СКАТ МЕТНУВ / ІсКРУ

КАРАТИМУТЬ / ЗА ТАКЕ ТОЧНО / КАРтАТИМУТЬ

КІТ / ЧУДОВО ОРІЄНТУЄТЬСЯ В ТЕМРЯВІ / КрІТ

КОМАРІВ / ВІДМАХУВАТИСЯ ВІД / КОшМАРІВ

КОНТАКТ / З ПОТОЙБІЧНИМ СВІТОМ / КОНТрАКТ

кРИЛО / НА ГЕРБІ ІЗ НАПИСОМ " ГУСЬ СВИНІ НЕ ТОВАРИШ " КРАСУВАЛОСЯ / РИЛО

КУПЦІ / ЄВРЕЇ - ЗНАНІ / сКУПЦІ

МАЛО / ЗАМОВИВШИ КАШУ , КЛІЄНТ НЕ ОЧІКУВАВ , ЩО У ТАРІЛКУ ПОКЛАДУТЬ / МАсЛО

НОТА / ФАЛЬШИВА / цНОТА

ОБдУРЕНИЙ / НАТОВП / ОБУРЕНИЙ

оСОБІ / РЕЧІ , ПРО ЯКІ НЕ СКАЖЕШ / СОБІ

ПОВеЗЕ / РІКША / ПОВЗЕ

ПОРОКИ / ДЛЯ СЕРЦЯ БЛИЖЧІ / ПрОРОКИ

ПЛЮВАТИ / ЗДОБИЧ , НА ЯКУ ХОЧЕТЬСЯ / ПоЛЮВАТИ

сУЧАСНИК / ПОДІЙ / УЧАСНИК

ТіЛО / НЕБЕСНЕ / ТЛО

уЯВНИЙ / ПРОГРЕС / ЯВНИЙ

ШОРИ / РЕГУЛЮЮТЬ ПОКІРНІСТЬ КОНЯ / ШпОРИ

ЯМІ / ПОНЕВОЛЕНИХ УТРИМУВАТИМУТЬ У / ЯрМІ


---


ЗМІНИТИ / КОРдОНИ КОРОНИ / ЗМІцНИТИ


---


БлУДИВ / ЛУНАТИК / ПІВЕНЬ / БУДИВ

ВАГІНУ / ЖАДАВ / ОТРИМАВ / ВАГІтНУ

ВИДАНА / НАГОРОДА / ЗАСЛУГА / ВИДАтНА

КаРАВ / СУД / ГРОМАДЯНИН / КРАВ

КОРчУВАТИМУТЬ / ЛІС / ЗВІРІ / КОЧУВАТИМУТЬ

НЕСПРАВжНІСТЬ / БАНКНОТИ / ТЕРМІНАЛУ / НЕСПРАВНІСТЬ

ШОвКОВА / ПОВЕДІНКА / ТЕРАПІЯ / ШОКОВА


---


ВІДТІНЯТИ / ОСНОВНЕ / ДРУГОРЯДНЕ / ВІДТІсНЯТИ

( МАЙСТЕРНІСТЬ МИТЦЯ )


ЛЮК / БОМЖ / МАЖОР / ЛЮКс

( ВІДКРИВАЄ )


---


ЗУСИЛЛЯ / ВІДзНЯТИ / ВІДНЯТИ / МАТЕРІАЛИ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

НЕ / кРИЧИ / РИЧИ / НА МЕНЕ

З'ЯВЛЯТИСЯ ЩОРАЗУ У / мОДНОМУ / ОДНОМУ / ВБРАННІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМІНУВАННЯ НАДХОДИТЬ НАСАМПЕРЕД ВІД / НЕВІДОМИХ / НЕсВІДОМИХ / ГРОМАДЯН

НОГИ ЗИМОВОГО РИБАЛКИ , ЯКИЙ ЗАСИДІВСЯ / ПРОБуЮТЬ / ПРОБ'ЮТЬ / КРИГУ

У / СПОРІ / СПОРтІ / ГОЛОВНЕ - НЕ ПЕРЕМОГА , А УЧАСТЬ

ХОРОША / ФОРА / ФОРмА / ЩЕ НЕ Є ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ НА СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ


---


НЕ пХАЙ / НА ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО АНАЛЬНОГО СЕКСУ ПАСИВНИЙ СТАТЕВИЙ ПАРТНЕР РЕАГУЄ : " ... " / НЕХАЙ


-------


КАРАнТИн / ЗАРАЖЕНИМ / РОЗНОСНИКІВ / КАРАТИ


_______


+/- ( Трохи хитро )


_______


БУрНІ БУдНІ БрУДНІ ?

дОТИКА рОТИКА еРОТИКА

ЛаЮТЬ - ЛлЮТЬ ЛЮТЬ ?

сОКОВИТА ОкОВИТА ОпОВИТА ?


---


ЗІР З гІР ЗвІР


_______


+/- ( 50/50 * 2 )


_______


РУїНИ / руНИ / урНИ

( СТАРОДАВНІ )

_q_b_d_p_
Опубліковано: 28 лис. 2022. 00:52
0 коментарів
Коментарів немає! Ви можете написати перший коментар до цієї публкації!