+/-

234 перегляда

_ _ _ _ _


АОРТА АбОРТА

АС пАС ? 

АТОМ кАТОМ ?

аРЕШТИ РЕШТИ

БлІДІ БІДІ ? 

бЛАЗНІ ЛАЗНІ

БОЖІ БОмЖІ

ВАДИ ВлАДИ

вАРЕНА АРЕНА

ВИДОБУВАТИ - ВИДОвБУВАТИ ? 

ВІДДАНА ВІДДАвНА ?

ВІДМОЧКИ ВІДьМОЧКИ

ВІХИ ВтІХИ ? 

ВІЧнЕ ВІЧЕ

ВОРОЖА ВОРОЖбА

ГАСЛО зГАСЛО ?

" ГІВНО " , - ГнІВНО ?

ГОДІ зГОДІ ? 

гУЧНІ УЧНІ

ДАвНІ ДАНІ

ДАЛЬНЯ їДАЛЬНЯ

ДАМА аДАМА

дАМБА АМБА ? 

ДВА ДиВА

ДУеЛЬ ДУЛЬ

ДуЛЯ ДЛЯ

еГІДА ГІДА

жВАВА ВАВА

" ЗАЖДИ " ЗАвЖДИ ? 

ЗАйМАЛО ЗАМАЛО ? 

ЗаРАДИ ЗРАДИ

ЗАЧНЕ ЗнАЧНЕ ?

ЗБОЇ ЗБрОЇ

ЗВІТИ ЗВІдТИ

зУХВАЛА УХВАЛА

КАМЕО , КАМЕрО ?

ЛІРИКА кЛІРИКА

лЮД ЮД

мАЛЕ , АЛЕ ?

МАНЕРА МАНЕвРА

мОРДИ ОРДИ

МУКИ МУрКИ

МУРАл МУРА ?

НЕНАВИСНЕ НЕНАВмИСНЕ ? 

НІМЕ аНІМЕ 

ПАЙКА сПАЙКА ?

ПАЛКОю ПАЛКО ? 

ПАНіКА ПАНКА

ПАРАФІН ПАРАФІяН

ПАРк ПАР ?

ПаУЗУ ПУЗУ

ПІРАТИ ! ПІРнАТИ ?

ПЛАНкА ПЛАНА

ПОЛО ПОїЛО ? 

ПОПИТ ПОПИТи

ПОРОХУ ПОтРОХУ ? 

ПРИМхИ ПРИМИ

ПРОСИТИ ПРОСтИТИ

ПУДИ ПУДрИ

РЕЙДИ кРЕЙДИ

РЕШТКИ РЕШіТКИ

рОМАНА ОМАНА ?

СІК СтІК ?

сКАРГИ КАРГИ

сКОРЕНІ КОРЕНІ

СПАМ - СПАзМ ? 

СТОвП . СТОП ?

ТАвРО ТАРО

УЗИ мУЗИ

чОГО " ОГО ! "

ШКАЛА ШКвАЛА

ШТОРм ШТОР


---


АРЕШТ І : нАРЕШТІ

А ТУТ бАТУТ ? 

БАР : Є БАР'Єр ?

бУЛО Б У ЛОБ ?

вДОВІ РИТИ ДОВІРИТИ

ВЕСЕЛИТИСЯ зВЕ , СЕЛИТИСЯ ?

ВІДРАЗЛИВА з ВІДРА ЗЛИВА

ВМрЕ ? ЖАХ В МЕЖАХ ? 

ВОЇНІВ ВОЇ , гНІВ ?

В СЕрЦЕ ВСЕ ЦЕ ?

ДІї , ВЧИНКИ ДІВЧИНКИ

ДОВІРА ДО зВІРА

ДО ГАНьБИ ДОГАН БИ

ДО ЖнИВ ДОЖИВ ? 

ЕГЕЙ ! нЕ ГЕЙ ? 

ЗА ДОБУ ЗАДОвБУ

зМОВЧМО , МОВ ЧМО ?

зНАТИ НА " ТИ "

З РАЮ ЗгРАЮ

ЗУСТРІЧ - З вУСТ РІЧ ?

І ДЕ ІДЕї ? 

КоЛИ ЧУТЬ КЛИЧУТЬ ? 

КРАй ПЛЯМИ КРАПЛЯМИ

ЛЮБИЙ , зЛЮ - БИЙ

МЕЖУЮТЬ - МЕд ЖУЮТЬ ? 

НАВІТ НА сВІТ

НАПАД НА сПАД ?

НАХАБА РІс НА ХАБАРІ ? 

НЕ ПРИ : МІНА - НЕПРИМІтНА

ПО ВІНЦЯ ПОВІНь ЦЯ ?

ПО ВОлЮ ЙТИ ПОВОЮЙ ТИ

ПРОБАЧИТИ - ПРОБА вЧИТИ ?

ПрОСТО ПО СТО

ОКО ЛИНЕ сОКОЛИНЕ

рІЗКЕ ЛИХОМ ІЗ КЕЛИХОМ ?

рІЗКИМ ІЗ КИМ

РІШУЧИМ гРІШУ ЧИМ

СПРАВДІ СПРАВ-ДІл ? 

ТИХО : " ТИ ХтО ? "

ЧИЄ і ЧИ Є

Я ГАРНА - тЯГАР НА ?


---


ЛИШ зЛИШ : ЗаЛИШ


---


ЗАЛЕЖаНІ зАЛЕЖНІ : АЛЕ Ж НІ ?


-------


вОвЧІ ОЧІ

ЗАкЛИк ЗАЛИ

ПОГАНО ПрОГрАНО ?

ТИЛИ сТИсЛИ ?


---


СКРУТНЕ СКоРо УТНЕ ? 


---


сТАТУс тАтУ АУ ? 


_______


жУРА / УРА

кЛОНОМ / ЛОНОМ

кЛЯП / ЛЯП

ПОБОрЮСЯ / ПОБОЮСЯ

ПРОТОПАТИ / ПРОТОПтАТИ


---


ЧАРкИ ЧАРИ / ЧвАРИ


---


вДАВАТИ / ЗНАК ЩИРОГО ЗАЦІКАВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО ЛЮБОВНИМИ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ / ДАВАТИ

ВеСЕЛИТИСЯ / НЕ СУДИЛОСЯ БАБЦІ З БАЙКИ КРИЛОВА НАПРИКІНЦІ ЛІТА / ВСЕЛИТИСЯ

ВиТРАЧЕНИЙ / ЧАС / ВТРАЧЕНИЙ

ВІШАВСЯ / ПІСЛЯ СТРАШНИХ ПОДІЙ АПОСТОЛ / ВтІШАВСЯ

вТЕЧА / , З ЯКОЮ МАВ СПРАВУ " ТИТАНІК " / ТЕЧА

В'ЯзНЕ / В БОЛОТІ ЛІЛІЯ НЕ / В'ЯНЕ

ГАСАТИ / НЕБЕСНОМУ ТІЛУ ЩЕ ДОВГО / зГАСАТИ

ГнОЇННЯ / РАНИ / ГОЇННЯ

ДАРИ / ДОЛІ / уДАРИ

ДОКОНАЛА / РОБОТА / ДОсКОНАЛА

ЗАкРИТА / СКРИНЯ ЗІ СКАРБАМИ , ЯК ПРАВИЛО , НАДІЙНО / ЗАРИТА

зРАДНИК / ДЕРЖАВНИЙ / РАДНИК

зРУЧНА / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АЖ ЗАНАДТО / РУЧНА

ІКРУ / СКАТ МЕТНУВ / ІсКРУ

КАРАТИМУТЬ / ЗА ТАКЕ ТОЧНО / КАРтАТИМУТЬ

КІТ / ЧУДОВО ОРІЄНТУЄТЬСЯ В ТЕМРЯВІ / КрІТ

КОМАРІВ / ВІДМАХУВАТИСЯ ВІД / КОшМАРІВ

КОНТАКТ / З ПОТОЙБІЧНИМ СВІТОМ / КОНТрАКТ

кРИЛО / НА ГЕРБІ ІЗ НАПИСОМ " ГУСЬ СВИНІ НЕ ТОВАРИШ " КРАСУВАЛОСЯ / РИЛО

КУПЦІ / ЄВРЕЇ - ЗНАНІ / сКУПЦІ

КУРАНТІВ / БІЙ КРЕМЛІВСЬКИХ / КУРсАНТІВ

МАЛО / ЗАМОВИВШИ КАШУ , КЛІЄНТ НЕ ОЧІКУВАВ , ЩО У ТАРІЛКУ ПОКЛАДУТЬ / МАсЛО

НОТА / ФАЛЬШИВА / цНОТА

ОБдУРЕНИЙ / НАТОВП / ОБУРЕНИЙ

оСОБІ / РЕЧІ , ПРО ЯКІ НЕ СКАЖЕШ / СОБІ

ПОВеЗЕ / РІКША / ПОВЗЕ

ПОРОКИ / ДЛЯ СЕРЦЯ БЛИЖЧІ / ПрОРОКИ

ПЛЮВАТИ / ЗДОБИЧ , НА ЯКУ ХОЧЕТЬСЯ / ПоЛЮВАТИ

РЕАКЦІЯ / ЦЕНЗУРИ / РЕдАКЦІЯ

СИМУЛЮВАННЯ / НАСТАННЯ ОРГАЗМУ / СтИМУЛЮВАННЯ

сУЧАСНИК / ПОДІЙ / УЧАСНИК

ТіЛО / НЕБЕСНЕ / ТЛО

уЯВНИЙ / ПРОГРЕС / ЯВНИЙ

ШОРИ / РЕГУЛЮЮТЬ ПОКІРНІСТЬ КОНЯ / ШпОРИ

ЯМІ / ПОНЕВОЛЕНИХ УТРИМУВАТИМУТЬ У / ЯрМІ


---


ЗМІНИТИ / КОРдОНИ КОРОНИ / ЗМІцНИТИ


---


БлУДИВ / ЛУНАТИК / ПІВЕНЬ / БУДИВ

ВАГІНУ / ЖАДАВ / ОТРИМАВ / ВАГІтНУ

ВИДАНА / НАГОРОДА / ЗАСЛУГА / ВИДАтНА

ВИПАЛО / СУСІДНЄ / ЗОЗУЛЕНЯ / ВИПхАЛО

ВІЩУЄ / ПРОПОВІДНИК / ПАСТВА / ВмІЩУЄ

ЗАРИМУЄ / САТИРИК / ЦЕНЗУРА / ЗАтРИМУЄ

КаРАВ / СУД / ГРОМАДЯНИН / КРАВ

КОРчУВАТИМУТЬ / ЛІС / ЗВІРІ / КОЧУВАТИМУТЬ

НЕСПРАВжНІСТЬ / БАНКНОТИ / ТЕРМІНАЛУ / НЕСПРАВНІСТЬ

ШОвКОВА / ПОВЕДІНКА / ТЕРАПІЯ / ШОКОВА


---


ВІДТІНЯТИ / ОСНОВНЕ / ДРУГОРЯДНЕ / ВІДТІсНЯТИ

( МАЙСТЕРНІСТЬ МИТЦЯ )


ЛЮК / БОМЖ / МАЖОР / ЛЮКс

( ВІДКРИВАЄ )


---


ЗУСИЛЛЯ / ВІДзНЯТИ / ВІДНЯТИ / МАТЕРІАЛИ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

НЕ / кРИЧИ / РИЧИ / НА МЕНЕ

З'ЯВЛЯТИСЯ ЩОРАЗУ У / мОДНОМУ / ОДНОМУ / ВБРАННІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМІНУВАННЯ НАДХОДИТЬ НАСАМПЕРЕД ВІД / НЕВІДОМИХ / НЕсВІДОМИХ / ГРОМАДЯН

НОГИ ЗИМОВОГО РИБАЛКИ , ЯКИЙ ЗАСИДІВСЯ / ПРОБуЮТЬ / ПРОБ'ЮТЬ / КРИГУ

У / СПОРІ / СПОРтІ / ГОЛОВНЕ - НЕ ПЕРЕМОГА , А УЧАСТЬ

ХОРОША / ФОРА / ФОРмА / ЩЕ НЕ Є ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ НА СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ


---


НЕ пХАЙ / НА ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО АНАЛЬНОГО СЕКСУ ПАСИВНИЙ СТАТЕВИЙ ПАРТНЕР РЕАГУЄ : " ... " / НЕХАЙ

НЕСУСЯ / ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ В САМЕ СЕРЦЕ БИТВИ / НЕ СУюСЯ


-------


КАРАнТИн / ЗАРАЖЕНИМ / РОЗНОСНИКІВ / КАРАТИ


_______


+/- ( Яка п'янка різниця ! )


_______


БУрНІ БУдНІ БрУДНІ ?

ГОРіЛО ГОРлО ГОРдО ? 

дОТИКА рОТИКА еРОТИКА

жАРА - кАРА іКАРА
МИтІ МИ - цІ МИтЦІ ?

ЛаЮТЬ - ЛлЮТЬ ЛЮТЬ ?

сОКОВИТА ОкОВИТА ОпОВИТА ?

УЖЕ дУЖЕ чУЖЕ


---


ЗІР З гІР ЗвІР


_______


+/- ( Трохи хитро )


_______


РУїНИ / руНИ / урНИ

( СТАРОДАВНІ )


_ _ _ _ _

_q_b_d_p_
Опубліковано: 28 лис. 2022. 00:52
0 коментарів
Коментарів немає! Ви можете написати перший коментар до цієї публкації!